Bizden Haberler Son Dakika 

Dolanlı Köyü Camii İmam-Hatibi Ali Taş’ın Dilinde

Beşikdüzü ilçesi Dolanlı Köyü Merkez Camii imam-Hatibi Ali Taş’ın, muhtar, vatandaþ iþbirliði ile yaptýklarý çalýþmalarýný yerinde görüntüledik.

28.02.2010 Pazar günü öðleden sonra bizi davet eden Dolanlý Köyü Merkez Camii Ýmam-Hatibi Ali Taþ ile, görev yaptýðý cami’nin yanýnda muhtar, imam ve cemaat iþbirliðine dayalý hizmet ve çalýþmalarýyla ilgili olarak röportaj yaptýk.

1966 Beþikdüzü Duygulu Köyü doðumlu olan Ali Taþ, ilk görev yeri olan Bayýrköy Camii’nden dört yýl önce Dolanlý Köyü’ne geldi. Ýki yýllýk Sosyal Bilimler ve iki yýllýk Ýlahiyat Ön lisans bölümlerini tamamlayan Ali Taþ, evli ve biri kýz, biri erkek olmak üzere iki çocuk babasý.

Ýlçeden 16 km. mesafede, eski Oðuz Köyü’nden ayrýlma bir köy olan Dolanlý Köyü vatandaþlarýnýn çoðu, kýþ aylarýnda ilçe ve diðer þehirlere göç etmektedir. Yaz aylarýnda köye gelen vatandaþlardan aldýklarý güç ve destekle, þu anda köyde yaþayan kiþilerle birlikte yürütülen çalýþmalarda gözle görülür hizmetler görebilmek mümkün.

Dolanlý Köyü’nde göreve baþladýðý günden itibaren görev yaptýðý camii, çevresi ve lojmanla ilgili eksikliklerin giderilmesi için fedakarca çalýþan Ýmam-Hatip Ali Taþ, cemaatinin gözünde çok baþarýlý ve köyden birisi olarak tarif ediliyor.

Kendisiyle yaptýðýmýz röportajda; vatandaþlarla birlikte yapabildiklerini ve yapacaklarýný anlatan Ali Taþ, kendisine yardýmcý olan Baþta Köy Muhtarý Mustafa Dübüþ olmak üzere herkese teþekkür etti. Köye gidecek olmamýz vesilesiyle kendisini telefonla aradýðýmýz köy muhtarý Mustafa Dübüþ, Arkadaþý olan Çarþýbaþý Ýlçesi Halk Eðitim Merkezi personelinin annesinin vefatý dolayýsýyla cenazeye iþtirak edeceðini belirtmiþti.

Dolanlý Köyü Merkez Camii Ýmam-Hatibi Ali Taþ ayrýca, yapýlan hizmet ve çalýþmalardan gurbette olan köylüleri de haberdar etmek istediklerini ve bunun için bizi davet ettiðini belirterek: “Ýstiyoruz ki sesimizi duyan ve çalýþmalarýmýzdan haberdar olan Dolanlý Köyü vatandaþlarýmýz da bizlere maddi ve manevi yardýmcý olsunlar. Esasýnda bunun için sizleri davet ettim. Aracýlýðýnýzla onlarý da bu hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirmiþ olalým. Dolayýsýyla yardýmcý olmak isteyenlerinde çalýþmalarda katkýsý olmuþ olsun.” dedi.

Son olarak görüþlerini aldýðýmýz köy sakinlerinden Yaþar Kaya; Ali Taþ hocamýzýn çalýþmalarýndan çok memnun olduklarýný belirterek; bundan önceki arkadaþlarýnda çok hizmetleri oldu, Ali hocamýzýn da öyle. Biz kendisinden çok memnunuz…” dedi

Bizlere de teþekkür eden Ali Taþ hocamýz ve Yaþar Kaya amcamýz aracýlýðýmýzla gurbetteki tüm Dolanlý Köylülerine ve herkese teþekkür ederek; sevgi, saygý ve selamlarýný ilettiler.

Kaynak: www.mithatgudu.com

Resimler üzerine Tıklayınız.

En son Haberler

One Thought to “Dolanlı Köyü Camii İmam-Hatibi Ali Taş’ın Dilinde”

  1. Ramazan COŞKUN

    Azmin,birlik ve beraberliğn elinden hicbirşey kurtulamaz
    emeği gecenlerin yüregine sağlık

Comments are closed.