Diğer Haberler Son Dakika 

Allah’ı Zikretmek

Sözlükte, “anmak, hatırlamak” anlamına gelen zikir, dinî literatürde “Allah’ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten kurtuluş” anlamında kullanılır. Allah’ı anmak (zikir) hem kalple hem dille hem de eylemle olur. Kalple zikir, insanın her türlü tutum ve davranışında Allah’ı hatırlamasıyla; dille zikir, Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını, tesbih ve dua cümlelerini dilde tekrar etmekle; eylemle zikir ise, Allah’ın iradesine uygun yaşamakla olur. Kuran’da, içten… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Dikkatli Olmalıyız !

İslam, Allah’a teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmek manasına gelir. Kuran’a göre İslam, kişinin kendisini yalnız Allah’a teslim etmesi, O’na kul olması ve ibadet etmesi demektir. Tevhidin gereği de budur. Bu anlamıyla İslam, sadece Hz. Muhammed’in (s.a.s.) getirdiği dinden ibaret değil, bütün peygamberlerin getirdiği bir inanç sistemidir. Hak din, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem ile başlamış, Hz.… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Bidat ve Hurafeler

Bidat, asr-ı saadetten sonra ortaya çıkan, dini bir dayanağı olmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar hakkında kullanılan bir terimdir. Biri geniş, diğeri dar kapsamlı olmak üzere iki şekilde tarif edilmiştir. Geniş kapsamlı tarife göre bidat, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) sonra ortaya çıkan her şeydir. Dar kapsamlı tarife göre ise, Hz. Peygamber’den sonra ortaya çıkan ve dinle ilgili olup ilâve veya eksiltme… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Tebbet Suresi

Tebbet suresi, Kuran’daki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre altıncı suredir. Mekke döneminde Fatiha suresinden sonra inmiştir. Allah Teâlâ kendisine, yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırmasını emredince (bk. Şuara 214) Hz. Peygamber (s.a.s.), Safa tepesine çıkmış; orada bulunan Kureyş kabilesi mensuplarını yanına çağırarak onlara İslâm’ı tebliğ etmişti. Ebu Leheb bu olaya kızarak, “Kuruyup yok olasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” diyerek uzaklaşmıştır. Bu olayın… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Yemin ve Yemin Kefareti

Yemin, bir kimsenin bir işi yapıp yapmayacağına dair sözünü veya bir konuda verdiği haberin doğruluğunu Allah’ın adını veya bir sıfatını anarak güçlendirmesini ifade eder. Kefâret ise, kişinin dinen yapılmaması gereken bazı işleri yapması sebebiyle Allah’tan bağışlanma dileğinde bulunmak amacıyla yerine getirdiği, hem ibadet hem de dinî ceza özelliği taşıyan bir onarma eylemini ifade eder. Kişinin dinî hayatının yanı sıra yargılama… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Müslüman Tevazu Sahibidir

Tevazu, “alçakgönüllü olmak” demektir. Böylelerine, “mütevazı insan” denir. Tevazu sahibi kişiler, başkalarını hor ve hakir görmezler, arkadaşları arasında büyüklük taslamazlar. Vakar ise, ağırbaşlı olmak demektir. Müslüman hem mütevazı, hem de vakarlı olmalıdır. Tevazuun karşıtı, kibirdir. “Büyüklük” anlamına gelen kibir, kişinin kendini üstün görmesi ve başkalarını aşağılayıcı davranışlarda bulunması demektir. İnsanın kendinde büyüklük görmesi, her şeyden önce Allah’a karşı büyük bir saygısızlıktır.… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

TÖVBE VE İSTİĞFAR

Kişinin, günahından dönüp Allah’a yönelmesine “tövbe”, kusurunun bağışlanmasını Allah’tan talep etmesine de “istiğfar” denir. Kuran-ı Kerim’de, bazı peygamberlerin tövbelerinden söz edilmektedir. (bk. Bakara 37, 128; Araf 143, Tevbe 117, Hûd 112). Birçok ayette peygamberlerin mağfiret talebinde bulunduğu haber verilmekte ve Hz. Muhammed’e (s.a.s.), Allah’tan mağfiret dilemesi emredilmektedir. (bk. Nisâ 106, Muhammed 19, Nasr 13). Bütün ilâhî dinlere göre insan, hem… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Sıla -i Rahim

Sıla-i rahim, akrabalık bağlarını yaşatmayı, akrabaların birbirini ziyaret etmesini ve iyi ilişkiler kurmasını ifade etmektedir. Kuran-ı Kerim’de “Akrabalık bağlarının koparılmasından sakınılması” (Nisâ 1) emredilmektedir. Yaptığında kendisini cennete sokacak bir ameli soran sahabeye, Hz. Peygamber (s.a.s); “Allah’a ibadet edersin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılarsın, zekâtı verirsin, bir de sıla-i rahimi yerine getirirsin” (Müslim) buyurmuştur. Peygamber Efendimiz’in bu kadar… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Tefekkür Etmek

Arapça bir sözcük olan tefekkür, “fikir” kökünden türetilmiştir. Anlam itibariye fikir etmek yani düşünmek demektir. Ancak bu sözcüğün anlamının içerdiği “düşünme” eylemi, sıradan bir düşünme değildir. Tefekkür, Allah’ın yaratış şeklini, kâinatı, kendini düşünerek bunlardan ders çıkarmak demektir. Kuran-ı Kerim’in pek çok ayetinde; “Aklınızı kullanmıyor musunuz?” (Bakara 44), “Düşünmüyor musunuz?” (Hûd 30), “Düşünüp ders almaz mısınız?” (Secde 4) gibi ifadelerle akıl… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Yiyeceklerde Helal ve Haram

İslam, insanı maddî ve manevî her türlü zarardan korumak için birtakım kurallar koymuş ve insana zarar verebilecek pis ve iğrenç olan her şeyi yasaklamıştır. Temiz, güzel ve faydalı olanları da helâl kılmıştır. (bk. Bakara 168, 173; Araf 157). Kuran ve sünnette, etleri yenilmeyen hayvanlarla ilgili bir liste verme yönüne gidilmemiş; “domuz” gibi ismi belirtilenler yanında, bazı hayvanlar için de belli… yazının devamı...