Diğer Haberler Son Dakika 

Uhud Savaşı Okçuları Kimlerdir?

Hicretin ikinci yılında (624) Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında cereyan eden Bedir savaşında ağır bir yenilgiye uğrayan müşrikler, intikam almak için hazırlık yapmaya başladılar. 625 yılında Uhud savaşı yapıldı. Bu savaşta Hz. Peygamber (s.a.s.), Ayneyn tepesine okçular yerleştirmişti. Okçulara, galip gelinse bile ikinci bir emre kadar kesinlikle yerlerinden ayrılmamalarını, düşman ordusunun arkadan saldırması halinde ok atarak onları geri püskürtmelerini emretti. Adını,… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Haccın Sembollerini Anlamak

İbadetler, Allah nasıl emretti ve elçisi nasıl gösterdi ise öyle yapılır. İnanan ve Allah’a bağlanan bir Müslüman için ibadet, bir yük değil, zevkle yerine getirmek istediği bir ihtiyaçtır. Mümin bu ihtiyacını, Allah ve Rasulü’nün sunduğu program dâhilinde yerine getirir. Namaz konusunda, “Ben nasıl namaz kılıyorsam, siz de öyle kılın” buyuran Allah Rasûlü (s.a.s.), hac konusunda da, “Hac menasikini (haccın yapılışına… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Kuran Şifa Ve Rahmettir

“Biz Kuran’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır” (İsrâ 82). Ayet-i kerime, Kuran’ın getirdiklerini müminler için “şifa ve rahmet” olarak nitelemiştir. Müfessirler genellikle Kuran’ın şifa ve rahmet oluşunu, manevi anlamda açıklamışlardır. Buna göre, Kuran’da şifa vardır; yani o, iman, amel ve ahlâka ilişkin manevi hastalıkları iyileştirir. Müminleri bunlardan korur,… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Din İşleri Yüksek Kurulu Fetvaları

Açıklama: İbadetlerde nafile, Türkçede kullandığımız “boşuna, boş yere” anlamının tersine; “ziyade, ilâve, fazlalık, ekstra” gibi anlamlara gelir. Ayet-i kerimede, “İbrahim’e İshak’ı ve nafile (üstüne bir de armağan) olarak Yakup’u lütfettik; her birinin salih insan olmasını sağladık” (Enbiya 72) buyrulmaktadır. Hz. Peygamber’in hadislerinde farz ve vâcip niteliğinde olmayan ibadetlerin “nafile ve tatavvu” kelimeleriyle ifade edildiği görülür. Nafile ibadetler, farzları takviye eder… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Rüya

Rüya, “uyku sırasında zihinde beliren görüntüler” şeklinde tanımlanır. Ru’yet ile rüya arasındaki farkı ortaya koymak için birincisine, “uyanıkken göz ile görmek”; ikincisine ise “uykuda kalple görmek” şeklinde bir anlam verilmiştir. Rüya, bir şeyin gerçeği veya kendisi değil; o şeyin şekli, sureti, hayali veya misalidir. Türkçede iyi rüyalar için “düş”, kötü rüyalar için “kâbus” veya “karabasan” kavramları tercih edilmektedir. Kuran-ı Kerim’de… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Dinimizin İlme Verdiği Önem

       Allah’ın gönderdiği dinlerin ortak adı İslâm’dır. (bk. Bakara 132, Ali İmran 18, Maide 114, Yusuf 101) İslâm, ilim ve irfan dini olup öğrenmeye, öğretmeye, incelemeye ve araştırmaya büyük önem vermiştir. “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir” (Alak 1-5).        Bu ayetler, Hz. Peygamber’e inen… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

İbadetlerimizi Zayi Etmeyelim

Yeryüzü varlıkları içinde gerek fizyolojik, gerekse ruhsal ve zihinsel yetenekler bakımdan en mükemmel ve en seçkin canlı olarak yaratılan insan (bk. Tin 4); kendisine bu güzellikleri bahşeden yüce yaratıcısına karşı kulluk vazifesini yerine getirmekle yükümlü tutulmuştur (bk. Zariyât 56). Allah’a kulluk görevlerine “ibadet” diyoruz. Allah rızası gözetilerek yapılan bütün meşru hal ve hareketler birer ibadettir. İbadetlerin hedefi, Allah’ın rızasını kazanmaktır.… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

CİNLER VE ÖZELLİKLERİ

Cin, sözlükte “örtülü ve gizli varlık, görünmeyen şey” anlamındadır. İnsanın duyu organlarıyla idrak edilemeyen bu varlıkların, mahiyetleri konusunda fazla bir bilgimiz bulunmamaktadır. Cinlerin varlığı ve mahiyetlerine dair bilgiler ancak vahiy yoluyla bilinir. Kuran-ı Kerim’de cinlerin alevli/dumansız, yalın ateşten yaratıldıkları zikredilir (bk. Hicr 27, Rahman 15). Ayrıca Kuran’da “Cin” suresi” adıyla bir sure de vardır. Birçok ayette ve sahih hadislerde cinlerden… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Melekler ve Özellikleri

İslâm İnancında, “farklı suretlere girebilen ve duyularla algılanamayan nurani varlıklar” şeklinde tarif edilen melekler, Kuran-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde inanç esasları arasında sayılmaktadır. (bk. Bakara 285, Nisâ 136; Buhari, Müslim). İnsanlar ve cinlerden farklı olarak nurdan yaratılan meleklerin, Âdem’in yaratılışından önce mevcut bulundukları ve Allah’ın hitabına mazhar olup bizzat O’nunla konuştukları bildirilmektedir. Ayrıca, meleklerin yiyip içmedikleri, görevleri icabı iri cüsseli… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Beş Bilinmeyen(Muğayyebat-ı Hamse)

Gelecek konusunun tartışmalı meselelerinden biri, “muğayyebât-ı hamse” yani “beş bilinmeyen” meselesidir. Lokman suresinin 34’üncü ayetinde geçen beş husus, Hz. Peygamber tarafından “Gaybın anahtarları” şeklinde nitelendirilmiştir. İlgili ayet şöyle der: “Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah’ın katındadır; O, yağmuru yağdırmakta; rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez; hiç kimse nerede öleceğini bilemez; ama Allah her şeyi bilir, her şeyden… yazının devamı...